Oubrumpakun วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ตามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 ในระว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง และได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ วิทยา ใจวิถี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ มาเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมในครั้งนี้