โครงการฝึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน

วันที่ 23 มีนาคม 2560

ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านวังหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง ตำบลป่าพลู จังหวัดลำพูน

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11