วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้จัดงานมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ปีการศึกษา 2559

ณ หอประชุมเวียงกานต์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง วันที่ 7 มีนาคม 2560

30

31

32

34

3637

38