วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งได้จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะณ

หอประชุมเวียงกานต์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

 20

21

23

24

26

27

28