ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบ ระมาณ 2558

แผนก ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่านพัฒนากิจการนักเรียน นักศึษา
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานบัญชี อาคารวิทยบริการและห้องสมุด