สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559

ลำดับที่ สถานประกอบการ
ที่อยู่
1 อู่ ช่างวิว 209 ม. 9 ต.นาทราย อ.ลี้  จ.ลำพูน
2 อู่ จำลองกลการ 526/2 ม.5 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
3 อู่ ช่างน้อยลี้ 47/12 ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
4 อู่ ก๊ามอเตอร์ 68/1 ม.12 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
5 อู่ น.การช่าง 201 ม.5 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
6 อู่ หนึ่งจูนนิ่ง 128 ม.13 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
7 ร้านกิตติยางยนต์ 186 ม.7 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ. จ.ลำพูน
8 อู่ พัฒนาหางดง 211 ม.1 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
9 อู่ ศรีกิจยนต์ 288 ม.1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
10 ร้านฟาสเตอร์ออโต้แคร์ 183 ม.11 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
11 อู่ จ.กิจยนต์ 106/2 ม.2 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
12 อู่ บรรจงกลการ บ้านแม่เทย  ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
13 ร้านปรัชญาห้วยห้า ม.7 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
14 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทคนิคมอเตอร์แอนด์ซัน 126 ม.11 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
15 T.E ทุ่งหัวช้างอิเล็คทริค 181 ม.3 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
16 ร้านซุปเปอร์เทคนิค 341 ม.12 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
17 บจก.พูนทรัพย์ เทเลคอมเซลส์แอนด์เซอร์วิสเซส 161 ม.2 ต.หนองจ๋อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
18 บริษัท จิราภัณฑ์ จำกัด 60/3 ม.1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
19 ร้านออมเทคนิคซาวด์ 200/3  ม.9  ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
20 ร้านเกียรติอิเล็กทรอนิกส์ 36/6 ม.1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
21 ร้านชยากรการไฟฟ้าจอมทอง 1 ม.9 ต.ข่วงเป่า อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
22 ร้านดิวคอมสปีด 423-423/1 ม.1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
23 ร้านสันต์เซอร์วิส ม.14 ต.ป่าพลู  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
24 ร้าน MJ-Sound 129 ม.8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
25 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาลี้ 105/3 ม.6 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
26 ที่ทำการไปรษณีย์ ลี้ 198 ม.4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
27 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 186 ม.4 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
28 ธนาคารออมสิน สาขาลี้ 481 ม.4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
29 ที่ว่าการอำเภอลี้ ต.ลี้  อ.ลี้ จ.ลำพูน  51110
30 ศูนย์โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ม.9 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
31 เทศบาลตำบลวังดิน ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51130
32 สถานีตำรวจภูธรอำเภอลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
33 เทศบาลตำบลแม่ตืน ทต.แม่ตืน  ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
34 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู 184 ม.1 ต.ป่าพลู  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
35 งานสวนป่าแม่ลี้ ม.13 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
36 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ม.13 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
37 เทศบาลตำบลแม่ตืน ทต.แม่ตืน  ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
38 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง หมูที่ 3 ต.บ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
39 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย  อ.ลี้  จ.ลำพูน