หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2559 เปิดสอน 2 ประเภทวิชาคือ

  1. ระเภทวิชาพาณิชยกรรม
  2. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม