หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2560 เปิดสอน 1 ประเภทวิชาคือ

  1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม