พิมพ์ PDF
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 เปิดสอน 2 ประเภทวิชาคือ 
  1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  2. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
    • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ดาวน์โหลด
    • สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด