พิมพ์ PDF
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2559 เปิดสอน 2 ประเภทวิชาคือ 
  1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  2. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม