ส.001(พัสดุ)

 

จากพระราชบัติญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดมาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัดสุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น งานพัสดุจึงขอเปลี่ยนแปลง ส.001  (ใหม่)     รายละเอียด