แผนปฏิบัติการประจำปี

                                 แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 Plan.

      แผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี 2560-2563               แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 Plan.

                                แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 Plan.

                                 แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2558  plan.