ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

          --------------------------------------------

ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้ศึกษาดูงาน

YELLOW BEAN COFFEE เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

ศึกษาดูงาน Yellow Bean Coffee

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา จากคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึษา ระดับอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้มีการอบรมศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ 2560

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้นำเสนอศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2560

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศกึษา ระดับภาค

วิทยาลัยการอาชีพตาก 7 กันยายน 2560

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคตาก 2560