พิมพ์ PDF

     วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

1. ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการ - - 1 - 1
รองผู้อำนวยการ - - 1 - 1
รวม - - 2 - 2
2. ผู้สอน
ข้าราชการ - 3 6 1 10
พนักงานราชการ - 6 - - 6
ครูอัตราจ้าง - 6 - - 6
รวม 15 6 1 22
3. บุคลากรสายสนับสนุน
ลูกจ้างประจำ 1 - - - 1
ลูกจ้างชั่วคราว 12 5 - - 17
รวม 13 5 - - 18