ข้อมูลการศึกษา  ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

pnee preeyaluk2 nee B
Kanjana
penpica

นางวารุณี ปองนา
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นางปรียาลักษณ์ ทุ่นร่องช้าง
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
นางสาวปราณี ปันปละ
เจ้าที่งานการเงิน
นางสาวสิริพร  ไชยเดช
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางกาญจนา บุญกลิ่น
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวเพ็ญพิชชา วงศ์ฝั้น
เจ้าหน้าที่พัสดุMuey
supreeyaa
prasod
MIT   
Tawat
นางสาวปรียาพร  อนุพงค์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวสุปรียา วงค์จันทร์ติ๊บ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร    
นายประเสริฐ ทะนุชิต
นักการภารโรง    
นายมิตร พงศ์ตุ้ย
นักการภารโรง    
นายธวัฒน์  จันทร์ควง
ลูกจ้างประจำ    

Lavan pimon suwan
นางลาวัลย์ มนเทียร
พนักงานทำความสะอาด
นางพรพิมล พรมอนันต์
พนักงานทำความสะอาด
นายสุวรรณ  ปัญญา
ยาม

ฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา

Raveeven
can
นางสาวรวีวรรณ วิชาเถิน
เจ้าหน้าที่
นางสาวอนงค์นาฎ แสนธุระ
         เจ้าหน้าที่

ฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือ

Aorranid
may

 

 

นางสาวอรณิช แซ่ย่าง
เจ้าหน้าที่
  นางสาวจันทร์จิรา  ติ๊บเสือ
           เจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
Sudarat
นางสาวสุดารัตน์ กาดำ
เจ้าหน้าที่


 

 


ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด        19           คน

                            ชาย                4            คน

                            หญิง               15            คน