ข้อมูลการศึกษา  ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

pnee preeyaluk2 nee
Kanjana
penpica

นางวารุณี ปองนา
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นางปรียาลักษณ์ ทุ่นร่องช้าง
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
นางสาวปราณี ปันปละ
เจ้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางกาญจนา บุญกลิ่น
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวเพ็ญพิชชา วงศ์ฝั้น
เจ้าหน้าที่พัสดุ
supreeyaa
prasod MIT    
Tawat
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวสุปรียา วงค์จันทร์ติ๊บ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร    
นายประเสริฐ ทะนุชิต
นักการภารโรง    
นายมิตร พงศ์ตุ้ย
นักการภารโรง    
นายธวัฒน์  จันทร์ควง
ลูกจ้างประจำ    

Lavan pimon suwan
นางลาวัลย์ มนเทียร
พนักงานทำความสะอาด
นางพรพิมล พรมอนันต์
พนักงานทำความสะอาด
นายสุวรรณ  ปัญญา
ยาม

ฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา

Raveeven
นางสาวรวีวรรณ วิชาเถิน
เจ้าหน้าที่
          

ฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือ

Aorranid

 

 

นางสาวอรณิช แซ่ย่าง
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
Sudarat
นางสาวสุดารัตน์ กาดำ
เจ้าหน้าที่


 

 


ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด        17           คน

                            ชาย                4            คน

                            หญิง               13            คน