พิมพ์ PDF

ข้อมูลพนักงานราชการ  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์

พญิชยการ

สามัญ

พื้นฐาน

ton moy sompong2 fain bom
นายธนกฤต วรรณสุทธิ
นายสุพจน์ ญาณะทาน
นายสมพงษ์  เหมืองหม้อ
สุพิชชา เจริญศักดิ์ชัยกุล
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
nat
นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย

พนักงานราชการทั้งหมด           6            คน

                            ชาย            5            คน

                            หญิง           1            คน