พิมพ์ PDF

ข้อมูลพนักงานราชการ  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์

พญิชยการ

สามัญ

พื้นฐาน

ton moy
   sompong2

bom
นายธนกฤต วรรณสุทธิ
นายสุพจน์ ญาณะทาน
นายสมพงษ์  เหมืองหม้อ
                             
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
nat
   fain
นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย นางสาวสุพิชชา เจริญศักดิ์ชัยกุล

พนักงานราชการทั้งหมด           6            คน

                            ชาย            5            คน

                            หญิง           1            คน