ข้าราชการครูทั้งหมด  10    คน ชาย       5   คน หญิง      5      คน


ช่างยนต์ ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พาณิชยการ

สามัญ

ParPut
rattana
job2
18
pa
yum2

นายประภัทร์   ขัติยะ

นายรัตนะ รัตนพรหม

นายบันจวบ  ก้อฝั้น

นายวีรวัฒน์  ปารมี

นางศิริภัทร  ตุลยาพร

น.ส.สยุมพร พรหมสุรินทร์

KeartiPong
Aoijay
Vanna

นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ

นางอ้อยใจ  แดงอินทร์

นางวรรณา  แดงเขียว