20
 • นางสาวสยุมพร พรหมสุรินทร์
 • ตำแหน่ง ครู คศ.2
 • วุฒิการศึกษา ค.อ.ม. ภาษาอังกฤษ
 • หัวหน้าวิชาสามัญ-สัมพันธ์

17
 • นางวรรรณา แดงเขียว
 • ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย
 • วูฒิการศึกษา ปริญญาตรี

aumpor

 • นางสาวอำพร  ธนวัฒน์บวรศิริ
 • ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
28
 • นางสาวอธิษฎา อุตสม
 • ตำแหน่ง ครู ครู อัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี


นาย สุพจน์ ญานะทาน