18

  • นายวีรวัฒน์  ปารมี
  • ตำแหน่ง ครู คศ.1
  • วุฒิการศึกษา 
  • หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19
  • นาย สมพงษ์  เหมืองหม้อ 
  • ตำแหน่ง พนักงานราชการ  
  • วุฒิการศึกษา คบ. ธุรกิจศึกษา
 
2
  • นางสาวเบญจมาศ ไชยกันทา
  • ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี


นาย สุพจน์ ญานะทาน