18

หัวหน้าแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์

  • นายวีรวัฒน์  ปารมี
  • ตำแหน่ง ครู คศ.1
  • วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์            ศษม.อาชีวศึกษา
19
  • นาย สมพงษ์  เหมืองหม้อ
  • ตำแหน่ง พนักงานราชการ 
  • วุฒิการศึกษา คบ. ธุรกิจศึกษา
 


นาย สุพจน์ ญานะทาน