18

  • นายวีรวัฒน์  ปารมี
  • ตำแหน่ง ครู คศ.1
  • วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์                               ศษม.อาชีวศึกษา
  • หัวหน้าแผนก
19
  • นาย สมพงษ์  เหมืองหม้อ 
  • ตำแหน่ง พนักงานราชการ  
  • วุฒิการศึกษา คบ. ธุรกิจศึกษา
 


นาย สุพจน์ ญานะทาน