8

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

 • นาย ประภัทร ขัติยะ
 • ตำแหน่ง คร ผู้ช่วย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
5
 • นาย ธนกฤต  วรรณธรสุทธิ
 •  ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 •  วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

nat

 • นายรุ่งนิรัดร์  พิมพิไสย
 • ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน
 • วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
6
 • นายธนดล ก้างคำมา
 • ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
surapong
 • นายสุรพงศ์   แดงซอน
 • ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
นาย สุพจน์ ญานะทาน