16

 

  • นายรัตนะ รัตนพรหม 
  • ตำแหน่ง คศ.1 
  • วุฒิการศึกษา ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 
  • หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 
4
  • นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ
  • ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี


นาย สุพจน์ ญานะทาน