แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง (พ.ศ. 2552-2561)

ปรัชญา

“เชิดชูคุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาสังคม”

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง  ผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม คุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมเพิ่มโอกาส พัฒนาอาชีพให้ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีส่วนร่วมตรงตามความต้องการชุมชนและตลาดแรงงาน
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตรงกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน
 4. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและบริการชุมชนด้วยจิตอาสาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. พัฒนาระบบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

 • จัดการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ
 • จัดฝึกอบรมวิชาชีพเป็นการส่งเสริมเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ให้บริการชุมชนสังคมทางด้านวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
ในการผลักดันให้วิสัยทัศน์และพันธกิจบรรลุตามเป้าหมายนั้น วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 23 กลยุทธ์  ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีกลยุทธ์หลัก ดังนี้

 1. พัฒนาครูให้มีทักษะอาชีพ ทักษะการสอน
 2. เพิ่มโอกาสในการฝึกงาน ฝึกปฏิบัติเพื่อสู่ความเป็นเลิศของอาชีพ
 3. สนับสนุนสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน
 4. คุณธรรมนำความรู้ สู่มาตรฐานอาชีพ
 5. ความร่วมมือจากชุมชน สถานประกอบการในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้นักเรียนนักศึกษา
มีกลยุทธ์ ดังนี้

 1. บูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 13 ประการ ในการจัดการเรียนการสอน
 2. อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาทุกคน
 3. บริหารจัดการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. คุณธรรม นำความรู้ สู่มาตรฐานอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม มีกลยุทธ์ ดังนี้

 1. จัดแผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามชั้นปี
 2. ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3 ดี
 3. พัฒนาหลักสูตรโดยรวมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ
 4. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและบริการชุมชน มีกลยุทธ์ ดังนี้

 1. ครู 1 วิจัย 1 นวัตกรรม
 2. โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
 3. พัฒนาครูให้มีความรู้เรื่องงานวิจัย
 4. นำความต้องการของชุมชนมาประดิษฐ์นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  จิตอาสาพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชน มีกลยุทธ์ ดังนี้

 1. บริการวิชาชีพสู่ชุมชน สอนวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ ในชุมชน
 2. บริการงานซ่อมให้ประชาชนในชุมชนโดยครูและนักเรียนด้วยจิตอาสา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีกลยุทธ์ ดังนี้

 1. บริหารงานให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
 2. บริหารจัดการโดยยึดระเบียบ ข้อบังคับ เป็นแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ

นโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
“วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

การ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อชุมชน และ ต่อสังคม โดยการพัฒนาอย่างรอบด้าน   ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การตัดสินใจ  และการกระทำตาม   ขั้นตอน  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  คือ จุดประกายด้วยปรัชญาของวิทยาลัยฯ “เชิดชูคุณธรรม นำวิชา พัฒนา สังคม” สร้างกระแสด้วยการขยายเครือข่ายชุมชน เห็นคุณค่าการนำไปปฏิบัติด้วย ความภาคภูมิใจ เพื่อการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้อยู่บนพื้นฐานความพอดี พึ่งตนเอง  ได้ รู้เท่าทัน เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อดทน พากเพียรพยายาม มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มี วินัย มีสติ มีจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวม  และตั้งอยู่บนความไม่ประมาท มีการพัฒนาความรู้อย่าง  ต่อเนื่อง สมดังปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “เชิดชูคุณธรรม นำวิชา พัฒนาสังคม”
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง  ได้ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดย บุคลากรทุกคนในโรงเรียนจึงร่วมใจ กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อน  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมาโดยมีขั้นตอน  การดำเนินการดังนี้

1.  กำหนด นโยบายการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายสำคัญ ของสถานศึกษาโดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.  พัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และ  ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
4.  เตรียม ความพร้อมของ ครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง เพื่อให้พร้อมต่อการ ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
5. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกแผนกวิชาชาและในทุกสาขางาน โดยจัดทำตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ลงถึงระดับแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดนิเทศติดตาม การนำหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ พัฒนาทักษะ คุณภาพชีวิตของผู้เรียน ให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงครบทั้ง 4 ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  และ ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการจดแล้วไม่จนของแผนกพณิชยการโครงการอาหารปลาอาหารใจ โครงการร้านค้าจำลอง โครงการวิชาชีพสู่ชุมชน โครงการ ่ ่ รณรงค์ป้องปรามและต้านยาเสพติดในวิทยาลัย โครงการต่างๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมใน โครงการ ปุ๋ยอินทรีย์ โครงการสารธรรมชาติจากสะเดาไล่แมลง และยาฆ่าหญ้าจากผักขี้เหล็ก ซึ่งจัดอยู่ในด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โครงการประกวดดนตรีลูกทุ่ง กิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทย เช่นประเพณีลอยกระทง ประเพณีถวายเทียนพรรษา  โครงการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีจิตอาสา/ จิตสาธารณะ ในโครงการ อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชนในโอกาสต่าง ๆ โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ฯลฯ
6.    เสริม สร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โดยจัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์ สถานศึกษา โครงจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในวิทยาลัยและ  โครงการบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงชีวิต
7. จัดระบบนิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน ให้ผู้ปกครองเครือข่ายและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในขั้นตอน สำคัญทุกขั้นตอน ผลจากการดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยฯ ทำให้วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง มีความพร้อมในการรับการประเมิน จากคณะกรรมการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้สอดคล้องต่อการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

 • การประหยัดพลังงาน และใช้ทรัพยากรร่วมกัน อย่างคุ้มค่า
 • การลดจำนวนหลอดไฟในห้องต่าง ๆ ลง
 • การเปิดไฟเท่าที่จำเป็น และปิดไฟที่ไม่ใช้ทันที
 • การ เปิดปิดเครื่องปรับอากาศ ตามเวลาที่กำหนด ช่วงเช้า หลังจาก 10.00 น. เป็นต้นไป  และปิดทันทีที่ไม่มีคนอยู่ห้องเกิน 30 นาที และหากมีอากาศดีไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศ
 • การใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า
 • การใช้เครื่องใช้สำนักงานร่วมกัน (จัดเป็นตะกร้า เครื่องใช้ 1 ห้อง 1 ชุด)
 • การใช้ระบบสื่อสารข้อมูลด้วย ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ลดประมาณการใช้หมึกพิมพ์ต่างๆ เท่าที่จำเป็น (บางเครื่องที่สามารถเติมหรือใช้แท้งหมึกได้ ให้ใช้ทันที)
 • ใช้ระบบเครือข่ายในการสื่อสารข้อมูลถึง ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
 • ลดปริมาณขยะในสถานศึกษา โดยการปลูกจิตสำนึก” สะอาดกาย เจริญวัย สะอาดใจเจริญสุข”
 • การมีส่วนร่วมในการทำรักษาความสะอาดสถานที่เรียน ห้องเรียนทุกห้อง ด้วยครูและนักเรียน
 • ปิดคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานทันที