หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เป้าหมายด้านนโยบายกรมอาชีวศึกษา 
        - พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา  โดยให้ความสำคัญการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างคนให้มีความชำนาญในวิชาชีพโดยสนับสนุนการรับงานการค้า การสร้างงาน สร้างรายได้ในสถานศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยี และ สิ่งประดิษฐ์ 
        - การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี การประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ และ ชุมชน ในการผลิต และพัฒนากำลังคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการ 
        - การจัดการศึกษา ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ที่สามารถเข้าศึกษาในระบบโรงเรียน  หรือผู้ทำงานอยู่แล้วที่ต้องการเพิ่มคุณวุฒิ และ ทักษะความรู้ หรือ ผู้พิการ 
        - พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ และ ภาษาอังกฤษ 
        - พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โยสนับสนุนการวิจัย การประเมินผลและการจัดระบบสารสนเทศ
        - การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาว 

2. เป้าหมายด้านผู้เรียน 
        - ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่ดีงาม 
        - ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย สุขภาพกาย และ สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพย์ติดให้โทษและ สิ่งมอมเมา 
        - ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และ ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และ กีฬา 
        - ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
        - ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
        - ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
        - ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

3. เป้าหมายด้านกระบวนการ 
        - สถานศึกษาต้องจัดองค์การ โครงสร้าง และ การบริหารงาน อย่างมีระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
        - สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม และ การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        - สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

4. เป้าหมายด้านปัจจัย 
       - ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหาร การจัดการ 
       - ครูมีความรู้ความสามารถในการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       - ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
       - สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
       - สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

5. เป้าหมายด้านประเภทวิชาชีพ กลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรม 
       - การจัดโรงฝึกงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องจักร และ บริเวณเสริมสร้าง เจตคติ สอดคล้องกับสาขาวิชาที่กำหนดในหลักสูตร 
       - การจัดโครงสร้างการบริหาร การจัดการของคณะวิชา และ แผนกวิชาเป็นระบบตามสาขาวิชาชีพ 
       - จัดห้องปฏิบัติการกลาง สำหรับวิชาชีพที่เรียนร่วมกัน ให้ผู้เรียนวิชาชีพทุกสาขามี ความรู้และทักษะวิชาชีพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
       - การปฏิรูปการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ให้ผู้เรียนสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ในแต่ละชั้นปีและทวิภาคี 

6. เป้าหมายด้านประเภทวิชาชีพ กลุ่มวิชาพาณิชยกรรม 
       - การจัดห้องปฏิบัติการเอื้อต่อการฝึกปฏิบัติตามสาขาวิชาชีพ 
       - การจัดเตรียมวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เพียงพอเอื้อต่อการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
       - การบริหารงานของคณะวิชา แผนกวิชาเป็นระบบ บรรลุตามเป้าหมายการศึกษาวิชาชีพ 

7. เป้าหมายด้านประเภทวิชาชีพ และวิชาชีพระยะสั้น 
       - การจัดโรงฝึกงาน / พื้นที่ปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักรมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ 
       - พัฒนากระบวนการเรียนการสอบ ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้