วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 153 ไร่ 23 ตารางวาตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ 3 (บ้านป่าป๋วย) ต. บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  51130 อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำพูนไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงหมายเลข 106 ระยะทางประมาณ 40 ก.ม.ได้รับจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น "วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง" วันที่ 18 มิถุนายน 2540วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งได้เปิดการเรีียนการสอนทั้งหมด 5 สาขางานทั้งในระดับปวช.และระดับปวส.ได้แก่

พ.ศ. 2541  เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์และพณิชยการ
พ.ศ. 2543  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) เพิ่ม  1  สาขาวิชา  คือสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
.ศ. 2545 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) เพิ่ม  1  สาขาวิชา  คือสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
.ศ. 2545 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   2  สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์

และสาขาวิชาการบัญชี
.ศ. 2548 เปิดสอนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระดับ  ปวช. และระดับปวส. สาขาวิชาช่างยนต์  ช่างไฟฟ้า

การบัญชี  การตลาด    คอมพิวเตอร์ คหกรรมบริการ  และสาขาวิชาการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
.ศ. 2550 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 1สาขาวิชา  คือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
.ศ. 2551 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 1  สาขาวิชา  คือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
   สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า
.ศ. 2552 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 1  สาขาวิชา  คือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์


วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งยังได้มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้นและแกนมัธยมให้กับโรงเรียนในพื้นที่ให้บริการ

ใน

bh1