boss
นายชูเกียรติ  สายปัญญา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
12 kunyarat300_copy 12 kunyarat300_copy
นายอุดม  ปาลีกุย นางสาวกัลยารัตน์ สุริยะธรรม นายอุดม ปาลีกุย นางสาวกัลยารัตน์ สุริยะธรรม
รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมื
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ