เบอร์โทรศัพท์ 053-980099 086-4311385 Fax 053-980909

101    ห้องผู้อำนวยการ
102    ห้องรองฝ่ายบริหารทรัพยากร
103    ห้องรองฝ่ายวิชาการ
104    งานวิชาการ,งานทะเบียน
105    ห้องบริหารทรัพยากร
105    งานสารรรณ
108    ห้องวิทยบริการและห้องสมุด
109    แผนกยานยนต์
110    แผนกไฟฟ้ากำลัง
111    บ้านพักผู้อำนวยการ
112    ห้องพัสดและอาคารสถานที่
113    ห้องแผนงบประมาณฯ
114    ห้องพัฒนาการศึกษา
115    ร้านกาแฟดอยกานต์
116    ป้อมยาม
117    ห้องพาณิชย์
118    ห้องประชาสัมพันธ์
119    ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงบประมาณฯ
120    ห้องอิ่มอร่อย
121    แผนกเทคนิคพื้นฐาน
122    อาคารช่างยนต์ใหม่
123    ห้องรองฝ่ายพัฒนาการศึกษา
124    ห้องประชุมใหม่
125    แผนกอิเล็กทรอนิกส์