1หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์

 นาย บันจวบ ก้อฝั้น

ตำแหน่ง ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต(การบริหารศึกษา)

24

 นาย สุพจน์   ญาณะทาน

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา ปท.ส.ไฟฟ้าสื่อสาร


นาย สุพจน์ ญานะทาน