พิมพ์ PDF

1

             นายบันจวบ ก้อฝั้น
  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
             15
         นางสาวรวีวรรณ วิชาเถิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

แผนกช่างยนต์ แผนกไฟฟ้ากำลัง
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกบัญชี
แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
แผนกสามัญ
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
8
16
1
pa
18
20
26
นายประภัทร์ ขัติยะ
นายรัตนะ   รัตนพรหม
นายบันจวบ ก้อฝั้น
นางศิริภัทร ตุลยาพร
นายวีรวัฒน์   ปารมี
นส.สยุมพร พรหมสุรินทร์
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
5
4
24
29
19
17

นายธนกฤต วรรณธนสุทธิ
นายเกียรติพรหม  ฟังเพราะ
นายสุพจน์   ญาณะทาน
นางอ้อยใจ แดงอินทร์
นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
นางวรรณา แดงเขียว

33


25
28

นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย

นส.สุพิชชา เจริญศักดิ์ชัยกุล

นางสาวอธิษฎา อุตสม


6 

 

 

 

aumpor

นายธนดล  ก้างคำมา


นส.อำพร  ธนวัฒน์บวรศิริ

surapong

นายสุรพงษ์   แดงซอน

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้


๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา

๒.ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา  เช่น  องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ.ก.ท.)  องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อ.ช.ท.)  องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อ.ค.ท.)  องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อ.ธ.ท.)  องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อ.ศ.ท.)   หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน

๓.จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  สังคม  ชุมชน  และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔.การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา และ

๕.เข้า ร่วมฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวง ศึกษาธิการและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนัก ศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

๖.ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร  

๗.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

๘.ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

๙.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๐.สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๑.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

๑๒.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๓.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย