พิมพ์ PDF

1

             นายบันจวบ ก้อฝั้น
  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
             15
         นางสาวรวีวรรณ วิชาเถิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

แผนกช่างยนต์ แผนกไฟฟ้ากำลัง
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกสามัญ
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
8
4
1
pa
18
20
26
นายประภัทร์ ขัติยะ
นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ
นายบันจวบ ก้อฝั้น
นางศิริภัทร ตุลยาพร
นายเจษฎา จินาติ
นส.สยุมพร พรหมสุรินทร์
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
5
16
21
29
19
17
นายธนกฤต วรรณธนสุทธิ
นายรัตนะ รัตนพรหม
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีธิธง
นายอ้อยใจ แดงอินทร์
นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
นางวรรณา แดงเขียว
33

6

24
25
2
28

นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย

นายธนดล ก้างคำมา

นายสุพจน์ ญาณะทาน
นส.วสุพิชชา เจริญศักดิ์ชัยกุล
นส.เบญจมาศ ไชยกันทา

นางสาวอธิษฎา อุตสม

 

 

 

 

นางสาวฐิติกานต์ คำจุมปู 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้


๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา

๒.ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา  เช่น  องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ.ก.ท.)  องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อ.ช.ท.)  องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อ.ค.ท.)  องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อ.ธ.ท.)  องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อ.ศ.ท.)   หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน

๓.จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  สังคม  ชุมชน  และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔.การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา และ

๕.เข้า ร่วมฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวง ศึกษาธิการและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนัก ศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

๖.ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร  

๗.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

๘.ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

๙.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๐.สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๑.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

๑๒.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๓.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย