พิมพ์ PDF

24นายสุพจน์ ญาณะทาน

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

pa
20
 1
16
นางศิริภัทร์ ตุลยาพร นางสาวสยุมพร พรหมสุรินทร์ นายบันจวบ ก้อฝั้น นายรัตนะ รัตนพรหม
แผนกบัญชี แผนกสามัญ อิเล็กทรอนิกส์ แผนกไฟฟ้า
18
8
26
19
นายวีรวัฒน์  ปารมี
นายประภัทร์ ขัติยะ
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
เทคนิคคอมพิวเตอร์
แผนกช่างยนต์
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่
33
can

 

นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย
นางสาวอนุนาฎ  แสนธุระ

 
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา

๒.ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  การจัดทำ  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ  ข้อมูลการเรียน  และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา

๓.ส่งเสริม  ประสานงาน  ครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

๔.ส่งเสริม  ประสานงาน  ครูที่ปรึกษาให้มีความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน  นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา  การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  การขอเปลี่ยน  ขอเพิ่ม  และขอถอนรายวิชา  การขอพักการเรียนการโอนย้าย  การลาออก  การขอผ่อนผัน  หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา  ติดตามแนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา

๕.ประสานกับครู  แผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

๖.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอ ฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๗.จัด ทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครู ที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๘.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๙.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย