พิมพ์ PDF

24นายสุพจน์ ญาณะทาน

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

pa
20
 1
16
นางศิริภัทร์ ตุลยาพร นางสาวสยุมพร พรหมสุรินทร์ นายบันจวบ ก้อฝั้น นายรัตนะ รัตนพรหม
แผนกบัญชี แผนกสามัญ อิเล็กทรอนิกส์ แผนกไฟฟ้า
18
8
26
19
นายวีรวัฒน์  ปารมี
นายประภัทร์ ขัติยะ
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกช่างยนต์
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่
33
2
15

 

นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย
นางสาวเบญจมาศ ไชยกันทา
นางสาวรวีวรรณ วิชาเถิน
 
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา

๒.ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  การจัดทำ  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ  ข้อมูลการเรียน  และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา

๓.ส่งเสริม  ประสานงาน  ครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

๔.ส่งเสริม  ประสานงาน  ครูที่ปรึกษาให้มีความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน  นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา  การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  การขอเปลี่ยน  ขอเพิ่ม  และขอถอนรายวิชา  การขอพักการเรียนการโอนย้าย  การลาออก  การขอผ่อนผัน  หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา  ติดตามแนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา

๕.ประสานกับครู  แผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

๖.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอ ฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๗.จัด ทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครู ที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๘.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๙.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย