พิมพ์ PDF

 


5นายธนกฤต  วรรณธนสุทธิ


หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

16
 29
19
26
 นายรัตนะ รัตนพรหม
นางอ้อยใจ แดงอินทร์
นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
33
 2 6
15
นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย
นางสาวเบญจมาศ ไชยกันทา
นายธนดล ก้างคำมา
นางสาวรวีวรรณ วิชาเถิน
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
  เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.ปกครองดูแลนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย  ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒.ประสานกับครูที่ปรึกษา    แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา

๓.ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา

๔.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง  เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน  นักศึกษา

๕.พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน  นักศึกษา

๖.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ป้องกันและแก้ไขการทะเลาะวิวาทและก่อความไม่สงบในสถานศึกษา

๗.จัดทำระเบียบนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ  กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย  ข้อบังคับ

๘.สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๙.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๐.ดูแล  บำรุงรักษา   และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๑.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย