พิมพ์ PDF

 


Tanadonนายธนดล   ก้างคำมา


หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

16
 29
19
26
 นายรัตนะ รัตนพรหม
นางอ้อยใจ แดงอินทร์
นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
33
 surapong 15
นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย
นายสุพงษ์  แดงซอน
นางสาวรวีวรรณ  วิชาเถิน

เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.ปกครองดูแลนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย  ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒.ประสานกับครูที่ปรึกษา    แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา

๓.ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา

๔.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง  เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน  นักศึกษา

๕.พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน  นักศึกษา

๖.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ป้องกันและแก้ไขการทะเลาะวิวาทและก่อความไม่สงบในสถานศึกษา

๗.จัดทำระเบียบนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ  กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย  ข้อบังคับ

๘.สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๙.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๐.ดูแล  บำรุงรักษา   และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๑.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย