พิมพ์ PDF

                                                                                          

             19
     นายสมพงษ์   เหมืองหม้อ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
    1

 rattana

 18

 5

 26

      นายบันจวบ  ก้อฝั้น
 นายรัตนะ   รัตนพรหม
    นายวีรวัฒน์   ปารมี
 นายธนกฤต วรรณธนสุทธิ
    นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย

            เจ้าหน้าที่

       เจ้าหน้าที่

        เจ้าหน้าที่

         เจ้าหน้าที่

       เจ้าหน้าที่

     25
 Atissada
 can
นางสาวสุพิชชา เจริญศักดิ์ชัยกุล นางสาวอธิษฎา  อุตสม
  นางสาวอนงค์นาฎ แสนธุระ
          เจ้าหน้าที่       เจ้าหน้าที่         เจ้าหน้าที่

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนความประพฤติ  ระเบียบวินัยและข้อบังคับ

๒.จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๓.ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพบริการให้คำปรึกษา  แนะแนวอาชีพ  และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรม

๔.จัดทำ  เก็บ  รวบรวมประวัติ  ข้อมูลการเรียน  และพฤติกรรมของนักเรียน  นักศึกษา

๕.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน  สถานประกอบการ  เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๖.สร้างระบบเครือข่าย  การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน

๗.ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ

๘.จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  และการจัดทำรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง

๙.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๐.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

๑๑.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๒.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย