พิมพ์ PDF

                                                                                          


             2
      นางสาวเบญจมาศ ไชยกันทา
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

   1

 18

 19

 5

 26

       นายบันจวบก้อฝั้น
    นายวีรวัฒน์  ปารมี
  นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
 นายธนกฤต วรรณธนสุทธิ
    นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
   25
 
 15
นส.สุพิชชา เจริญศักดิ์ชัยกุล   
  นางสาวรวีวรรณ วิชาเถิน
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนความประพฤติ  ระเบียบวินัยและข้อบังคับ

๒.จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๓.ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพบริการให้คำปรึกษา  แนะแนวอาชีพ  และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรม

๔.จัดทำ  เก็บ  รวบรวมประวัติ  ข้อมูลการเรียน  และพฤติกรรมของนักเรียน  นักศึกษา

๕.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน  สถานประกอบการ  เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๖.สร้างระบบเครือข่าย  การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน

๗.ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ

๘.จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  และการจัดทำรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง

๙.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๐.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

๑๑.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๒.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย