พิมพ์ PDF

24


นายสุพจน์  ญาณธทาน


หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

26

KeartiPong

1

5 

นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
นายเกียรติพรหม  ฟังเพราะ
นายบันจวบ ก้อฝั้น
นายธนกฤต  วรรณธนสุทธิ
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
19
aumpor
9 
14
นายสมพงษ์  เหมืองหม้อ
นางสาวอำพร  ธนวัฒน์บวรศิริ
นายประเสริฐ   ทนุชิต
นายมิตร  พงศืตุ้ย
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
Lavan  
Raveeven
นางลาวัลย์  มณเทียร นางพรพิมล  พรมอนันต์ นางสาวรวีวรรณ วิชาเถิน
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.จัด และควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริหารด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหารน้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตใบขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด  ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๒.จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์  เพื่อปฐมพยาบาลและให้การบริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๓.ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล  การบริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากรของสถานศึกษา

๔.ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา

๕.จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

๖.จัดโรงอาหาร  วางแผน  จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี

๗.ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๘.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

๙.ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย