พิมพ์ PDF

4นายเกียติพรหม ฟังเพราะ


หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
18

8

1 26
นายวีรวัฒน์  ปารมี
นายประภัทร ขัติยะ
นายบันจวบ ก้อฝั้น
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพเศษ
24
33
2 22
นายสุพจน์ ญาณะทาน
นายรุ่งนิรัดร์ พิมพิไสย
นางสาวเบญจมาศ ไชยกันทา
นายสาวสุดาลักษณ์ กาดำ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิฌศษ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ

15นางสาวรวีวรรณ วิชาเถินเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

๒.  ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ  เช่น  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป  เช่น  โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ  ๑๐๘  อาชีพ  เป็นต้น

๔.  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่น ๆ

๕.  ดำเนิน การจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และ โครงการช่วยเหลือและบริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วน

๖.  เผยแพร่องค์ความรู้  ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน  เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ

๗.  ดำเนินงาน  ประสานงาน  ป้องกัน  และปราบปราม  สารเสพติด  งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

๘. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและข้อเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ

๑๐.ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

๑๑.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๒.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย