พิมพ์ PDF

4นายธนกฤต  วรรณธนสุทธิ


หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

8

24 26
นายบันจวบ  ก้อฝั้น
นายประภัทร ขัติยะ
นายสุพจน์  ญาณะทาน
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพเศษ
33
surapong
22

can

นายรุ่งนิรันดร์  พิมพิไสย
นายสุรพงษ์  แดงซอน
นางสาวสุดารัตน์  กาดำ
นางสาวอนงค์นาฎ  แสนธุระ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิฌศษ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

๒.  ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ  เช่น  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป  เช่น  โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ  ๑๐๘  อาชีพ  เป็นต้น

๔.  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่น ๆ

๕.  ดำเนิน การจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และ โครงการช่วยเหลือและบริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วน

๖.  เผยแพร่องค์ความรู้  ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน  เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ

๗.  ดำเนินงาน  ประสานงาน  ป้องกัน  และปราบปราม  สารเสพติด  งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

๘. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและข้อเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ

๑๐.ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

๑๑.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๒.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย