17
นางวรรณา แดงเขียว
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
28 31
นางสาวอธิษฎา อุตสม
นางวารุณี  ปองนาน
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นายบันเทิง  เทศวิศาล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ

๒.จัดทำร่าง  หนังสือราชการ  ประกาศ  คำสั่ง  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร  ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

๓.สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา  และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน  และภายนอกสถานศึกษา

๔.เก็บรวบรวม  และจัดระบบเอกสาร  หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา  และให้บริการแก่บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา

๕.รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจ้ง ประกาศ ให้บุคลากร  และนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษา

๖.ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์  ธนาณัติ  โทรสารของบุคลากรนักเรียนและ  นักศึกษา

๗.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น  

๘.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๙.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย