20

นางสาวสยุมพร  พรหมสุรินทร์

หัวหน้างานบุคลากร
23

 

  นางสาวสุปรียา  วงค์จันทร์ติ๊บ
  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

๒.จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

๓.จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

๔.ควบคุม  จัดทำสถิติ  และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากรในสถานศึกษา

๕.ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์       การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา

๖.ให้คำแนะนำ  อำนวยความสะดวก  แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น  การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่งการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ  การออกหนังสือรับรอง  การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี  ของบุคลากรในสถานศึกษา

๗.ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา

๘.การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

๙.ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๐.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

๑๑.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๒.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย