29
นางอ้อยใจ แดงอินทร์
หัวหน้างานบัญชี
 11
นางปรียาลักษณ์ ทุนร่องช้าง
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
นายบันเทิง  เทศวิศาล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.จัดทำเอกสารหลักฐาน  บันทึกรายการบัญชี  ปรับปรุงบัญชี  การปิดบัญชีของสถานศึกษา  ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.จัดทำรายงานงบการเงิน  และบัญชี  เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด  เวลาตามระเบียบ

๓.ควบคุมการเบิกจ่ายตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๔.ให้คำปรึกษาชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๕.เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

๖.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๗.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

๘.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๙.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย