พิมพ์ PDF

 

       

8


    นายประภัทร์   ขัติยะ
      หัวหน้างานพัสดุ
  4
  5   20 26 29
นยาเกียรติพรหม  ฟังเพราะ   นายธนกฤต  วรรณธนสุทธิ นางสาวสยุมพร พรหมสุรินทร์    นายสุภิวัฒน์   วันอ้าย
  นางอ้อยใจ  แดงอินทร์

    เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

     เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

      เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

    เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 3
   penpica
  นางกาญจนา   บุญกลิ่น นางเพ็ญพิชชา   ปัญญาเหล็ก

     เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

      เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.จัด วางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ  

๒.จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา

๓.จัดวางระบบและควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

๔.ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๕.ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษาครุภัณฑ์  ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

๖.ให้คำแนะนำ  ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๗.เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

๘.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๙.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

๑๐.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๑.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย