พิมพ์ PDF


8นายประภัทร ขัติยะ


หัวหน้างานพัสดุ
4
5
20
29
นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ
นายธนกฤต  วรรณธนสุทธิ
นางสาวสยุมพร  พรหมสุรินทร์
นางอ้อยใจ   แดงอินทร์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
26
3
13
นายสุภิวัฒน์   วันอ้าย
นางกาญจนา   บุญกลิ่น
นางเพ็ญพิชชา  ปัญญาเหล็ก

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.จัด วางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ  

๒.จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา

๓.จัดวางระบบและควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

๔.ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๕.ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษาครุภัณฑ์  ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

๖.ให้คำแนะนำ  ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๗.เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

๘.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๙.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

๑๐.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๑.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย